ഈ ശ്രം കാർഡ് ഉണ്ടോ 3000 രൂപ പെൻഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ശ്രം കാടുകളും വിതരണം ചെയ്തത് വിശ്രമം കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും സംഘടിത മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും ആകെ വരുമാനത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജിഡിപിയുടെയും 50 ശതമാനത്തോളം സംഘടിത .

   

മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു കാടാണ് ഈ ശ്രമം കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശ്രമം കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ വീതം പെൻഷൻ ലഭ്യമാകുകയാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ അറിയിപ്പുകൾ നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top