ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് 2024

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തമനയിൽ പോലെ കണ്ട തന്നെയും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 17 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെതന്നെ അവർക്ക് ഐഡി കാർഡ് ലഭിക്കുകയും.

   

മറ്റുകാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവർക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന വരെയും അവരുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുകയും ചെയ്യും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാതെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ഷനും വരുന്ന സമയത്ത് ജനുവരി കണക്കായിരിക്കും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുക പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top