വിഷുക്കാല പെൻഷൻ 4800രൂപ വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.60 ലക്ഷം പേർക്ക്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കുടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ വിഷുക്കാലം പ്രമാണിച്ച് 3 മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി 4800 രൂപയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക വീട്ടിൽ വല്യപ്പന്മാരും വല്യമ്മമാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള സഹായം ആയിട്ടും ഈ ധനസഹായം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് .

   

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ആര് കൂലികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയും ഓരോ വീടുകളിലേക്കും 4800 രൂപ ഒരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരും ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടാളും വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനെ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഇത്തരത്തിൽ 4800 രൂപ വീതം തന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വിതരണം പോലെതന്നെ വിധവാ പെൻഷൻ സ്‌കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്.

വിതരണമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭിന്നശേഷി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ സ്‌കീമിലുള്ള ആനുകൂല്യം ഇനി അവിയു ഹാദരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായ വിതരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/o9713Ob_79s

Scroll to Top