ക്ഷേമപെൻഷൻ 4800 പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏപ്രിൽ മുതൽ വിതരണം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി ലഭിക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ സമ്മാനം നിധി 2000 രൂപ അത് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ വിതരണം ഉണ്ട് എന്ന് സൂചനകൾ വരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ നൽകേണ്ട.

   

ഏറ്റവും വലിയ അനുകൂര്യം 60 ലക്ഷം വീടുകളിലേക്കാണ് സർക്കാരിന്റെ അമ്മ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് മൂന്നുമാസത്തെ കുടിക്കുകയാണ് സർക്കാരി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ സഹായമായിട്ട് കുടിച്ചു ഉള്ളത് തരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സെപ്റ്റംബറിലെ 1600 രൂപ നമുക്ക് വിതരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടുമാസത്തെ തുക ഒക്ടോബർ മാസത്തെയും നമ്പർ മാസത്തെയും രണ്ടുപേർക്കും 3200 രൂപയാണ് ആകെ വിരുക ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയോടെ വിതരണം ആരംഭിക്കും എന്ന് സൂചനകളാണ് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/0h1vhoeaErg

Scroll to Top