ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വിതരണം ചെയ്യും |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ സന്തോഷകരമായ രണ്ടു വാർത്തകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് വേദന കേന്ദ്രസർക്കാർ കൂട്ടുവാൻ പോകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് വേദന കൂട്ടുവാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അനുമതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 രൂപയുടെ വിതരണവും ഏപ്രിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നടത്തുവാൻ പോകുന്നു.

   

ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയും.

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ വേദന ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ നിലവിൽ വരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fvJU0ZfiUG8

Scroll to Top