അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തെഴുത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയു,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനോട് പറയാനുള്ള പരിഭവവും എല്ലാം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എല്ലാം നടത്തിയും ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് .

   

ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കിയും നമ്മൾ പറയേണ്ട നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം പൂർണമാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ബലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രദർശനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിശദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top