ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള വീട് സാധാരണ വീടല്ല, അത് മഹാഭാഗ്യമാണ്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് തലമുറകളായിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വെച്ച് ആരാധിച്ചു വരുന്ന ദേവതയാണ് കുടുംബദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വീടിനും ഓരോ വീട്ടിലെയും നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കുടുംബ ദേവത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഈ കുടുംബ ദേവത ആയിരിക്കും .

   

അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കുടുംബ ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബ ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും നീ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുടുംബ ദേവതയാണ് നീ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാവലായിട്ടും നിന്നോട് ഒപ്പമുള്ളത് നിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് .

ആ കുടുംബ ദേവത നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ വസിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുടുംബദേവതയെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി കുടുംബദേവതയ്ക്ക് ഉള്ളതും ചെയ്ത മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ കുടുംബദേവത വന്ന വാഴും കുടുംബദേവതയുടെ വരുത്തുപോക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക..

 

Scroll to Top