വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ സൂചനകൾ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ..ദുർ ദേവതാ സാന്നിധ്യം

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേരെയും അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയും എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാര്യമാണ് ദുർദേവത സാന്നിദ്ധ്യം ദോശക്തി സാന്നിധ്യം അഥവാ ദുരാത്മാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദുരാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നു പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അദൃശ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു.

   

കഴിഞ്ഞാലും ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാലും അതിൽ ഒന്നും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രോഗ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നതാണ് സമ്പത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് സമ്പത്ത് നശിക്കുന്നതാണ് സമ്പത്തിനെ ശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദുർ ദേവത സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദുർ ആത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top