4800 ക്ഷേമപെൻഷനും 13 ഇന ഭക്ഷ്യകിറ്റും നാളെ വിതരണം തുടങ്ങും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നാളെ മുതൽ മാർച്ച് മാസം 25 ആം തീയതി മുതൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കുടിക്കുകയായിരുന്നു വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് മാർച്ച് മാസം 25 ആം തീയതി മുതൽ വീണ്ടും അതിന്റെയും ഘട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

   

നാളെ മുതൽ സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർ വീടുകളിലേക്ക് തുക കൈമാറും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും വിവിധ മേഖലകളിൽ തീരാനുണ്ട് 1600 ആദികടുവിന്റെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ കൂടി ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ തുടങ്ങിയ ആകാശ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാലിന് മുൻപ് വിതരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും 3600 രൂപ കൂടി 1600 ലഭിച്ചവർക്ക് ഇനി എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/e8BCiyj5FIs

Scroll to Top