മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം . ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കെ ജെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഗ്യാസ് ബുക്കുകളും ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുകയും .

   

പൊതുജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിലാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുടെയും പിക്കും തിരക്കും കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഗ്യാസിന്റെ ബുക്ക് ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് 2024 മാർച്ച് 31 നഖം ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ.

എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഗ്യാസ് ബുക്കും ആധാർ കാർഡുമായി എത്തിയും കൈവിരൽ പതിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/cbJINrayA1c

Scroll to Top