ക്ഷേമപെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർക്കുള്ള പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്.. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക..

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ അതായത് കുടിശ്ശിക ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവരിൽ പലരുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുകയും ഈ രീതിയിലാണോ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയും വേണം.

   

വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ വിധവാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരെയും ഭിന്നശേഷി ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു അറിയിപ്പ് ബാധകമാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എല്ലാം ഈ അറിയിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം 1600 രൂപ വീതം പെൻഷൻ മാസങ്ങളിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആയിട്ടും പുതിയൊരു അറിയിപ്പും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് .

നിലവിൽ 20 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് അക്കൗണ്ടുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം എല്ലാം എങ്കിൽപോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും വിധവാ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/tGysfrakj7U

Scroll to Top