ഇവർ പഞ്ചായത്തിൽ വരണം ക്ഷേമപെൻഷൻ വീണ്ടും 2 മാസ 3200 രൂപ കൂടി വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ചു അറിയിപ്പുകൾ ആണെന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ അത് രണ്ടുമാസത്തെ ആണ് വിതരണം ചെയ്തത് 2023 ഒക്ടോബർ നവംബർ തുടങ്ങിയ മാസങ്ങളിലെ ഇനി ഈ 2024 ഏപ്രിൽ വരെ ആകുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നൽകുവാൻ ഉള്ളത് അഞ്ചു മാസത്തോളം വരുന്ന കുടിക്കുകയാണ്.

   

എന്നാൽ 2024 ഏപ്രിൽ മാസം മുതലാണ് സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് അത് മാസങ്ങളിൽ മുടക്കം കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യും അത് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കും സർക്കാർ തുടരുക എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹതികൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

ഈ ഒരു സമയത്ത് സർക്കാർ രണ്ടുമാസത്തെ ഇപ്പോൾ നൽകിയ രണ്ടുകൂടാതെ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് ഭാഗത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ചത് ആയിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/pY32NClA1vA

Scroll to Top