പ്രതിമാസം 9250 രൂപ പോസ്റ്റ്ഓഫീസിൽ നിന്നും കിട്ടും ഏപ്രിൽ 2024 ഒരു കേന്ദ്രപദ്ധതി ആരുമറിയാതെ പോകരുത്

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതിയും അഥവാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലിംഗം സ്കീമിന്റെയും 2024 യും ഏപ്രിൽ മാസം മുതലുള്ള വിശദവിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക രാജ്യത്തെയും.

   

എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും തുടങ്ങാവുന്ന വളരെ ജനപ്രതിജ്ഞ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ഒന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ദില് ഇൻകം സ്കീം അഥവാ എംഐഎസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാമാസവും കൃത്യമായിട്ട് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിക്ഷേപിച്ച തുകയും പൂർണമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയും ഈ സ്കീമിനോട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇൻകം സ്കീം പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു തവണയായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിന്റെ പലിശ വർഷത്തിൽ കണക്കാക്കിയും അതിനെ പന്ത്രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/H_GdXJbEU1c

Scroll to Top