കേന്ദ്ര സഹായം വരുന്നു!PM കിസാൻ 2000 വിതരണം പുതിയ അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യം വെമ്പാടും ഉള്ള ചെറുപുഴ പകർപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയും പതിനാറാം ഫെബ്രുവരി മാസം 28 തീയതിയോടെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പതിനേഴാം തകിടും വിതരണം ഈ ഏപ്രിൽ മാസം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നത്.

   

മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീയതി ആയതിനാൽ അതിനാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ തുടങ്ങിയ നാലുമാസകാളയാവാണ് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സമയം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുക നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകുമെന്നും ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനേഴാമത്തെ 32000 അത് 34000 ആകുന്നു ഇത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാർ ആയി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/XvmWtgqH6y8

Scroll to Top