പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈകളിലേക്ക് നൽകുന്ന ജനപ്രിയ ആനുകൂല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് സമ്മാന നിധി വർഷത്തിൽ 6000 രൂപ ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി വീണ്ടും തുടരുകയാണെന്ന് അതും പുതിയ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജതമായിട്ട് പദ്ധതിയും 2024 മുതൽ തുടർന്ന് തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു 2000 രൂപ വീതം നാലുമാസ ഇടവേളകളിൽ .

   

ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്മാന നിധിയിലുള്ള കർഷകർക്കും ബൈപാസ് സൗകര്യം ആയിട്ട് അതോടപ്പം തന്നെ 3000 രൂപ വീതം മാസംതോറും പെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ രീതിയിലുള്ള കിസാൻ സമ്മാനം നിധി പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വരികയാണ് ഇത്തരം സമൂഹത്തിൽ ഏതൊക്കെ സ്കീമുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/o8ZkBCZeqt0

Scroll to Top