ക്ഷേമപെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർ ജാഗ്രത സർക്കാർ പരിശോധന 1600 കിട്ടാൻ 6 കാര്യം APL കാർഡ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വിധവാ പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി നേരിടുന്നവരുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷ വാങ്ങുന്നവർ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക .

   

വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടി ചെയ്യുക സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ കർശനമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അർഹത ഉള്ളവരെ മാത്രം പദ്ധതിയിൽ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ സർക്കാർ വിപുലീകരിക്കുക ഈ പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 62 ലക്ഷത്തോളം.

ആളുകൾ അംഗത്വമെടുത്തും അർഹത നേടിയ ഈ ആനുകൂല്യം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വിധവാ പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി ആനുകൂല്യം എന്നീ മൂന്ന് സ്കീമുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/v_XmWSB87sg

Scroll to Top