ആയുഷ്മൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഇനി 5 ലക്ഷം പുതിയ രീതിയിൽ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. റേഷൻ കാർഡ് വഴിയോ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും സംയുക്തമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിലെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മൂന്നുദിവസം മുമ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രി വാസ്തവം 15 ദിവസം വരെയും ഈയൊരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്.

   

പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാചെലവുകളെയും ചെയ്തു സാധിക്കും പ്രായഭേദ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെയും നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദൻ ആരോഗ്യ യോജന അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഈ ഒരു അനുകൂലം ഉൾപ്പെടുത്തിയ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എപിഎൽ വിഭാഗത്തിലും ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിനും നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് മുൻപ് പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം ഉള്ള ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ പറയുന്ന സീൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/52wpU0chg2I

Scroll to Top