ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 22, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് സംഭവിക്കും.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 22 തിങ്കളാഴ്ചയാകുന്നു ചന്ദ്രൻ കന്നി രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിവസം കൂടാതെ ഈ ദിവസത്തിന് മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളും കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെയും ചതുർത്തി ദിശ കൂടിയാണ് ഈ ദിവസം ഹർഷയോഗവും അതേപോലെതന്നെ രവിയോഗം അത്തം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനവും നടക്കുന്നതായി ദിവസം അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.

   

അഥവാ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിഷപ്രകാരം അതിനാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദിവസം ശുഭകരമായി തീരും ഇന്നേദിവസം ഇവയെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നേദിവസം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും നിന്നെ ദിവസം ഇവരെ തേടിയെത്തുന്ന ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top