റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നുഎല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ എപിജെ അല്ലെങ്കിൽ ബിപി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് ഈ റേഷൻ കാർഡ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉടമകളും കാർഡിൽ പേരിലുള്ളവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനം അറിയിക്കുന്ന പ്രധാനം അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലേ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇനി ആനുകൂല്യം .

   

നമ്മുടെ കഥയെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇലക്ട്രോണിക്യവൈസി അഥവാ ബയോമെട്രിക് മിസ്റ്ററിംഗ് ഇത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു മെയ്മാസം അതായത് അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സുപ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ.

വരും മെയ് മാസത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതായി വരും വീണ്ടും റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കാർഡിൽ പേരുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ ബയോമെട്രിക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/CF9V9iFTKlY

Scroll to Top