ക്ഷേമപെൻഷൻ പ്രധാന അറിയിപ്പ് 2 മാസ സഹായം കൂടി എത്തുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 62 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളിൽ ഏഴു ലക്ഷം പേർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നലെ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണത ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുക ക്രെഡിറ്റ് ആയ സന്ദേശങ്ങൾ പലർക്കും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുമുണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ്.

   

ഈ വിതരണം നടത്തുന്നതും പിന്നീട് നിശ്ചിത മാസങ്ങളിലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പകലിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയ വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള പിഴവുകളും മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാർത്തയ്ക്ക് വിധവാ പെൻഷൻ നേരിടുന്നവരുടെ ആനുകൂല്യം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ആനുകൂല്യം പെൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് രണ്ടു ഒരുമിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/AiwYakFeLCg

Scroll to Top