ഇ ശ്രം കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാസം 3000 രൂപ കേന്ദ്രപെൻഷൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഈ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന കാർഡുകൾ ഈ വിശ്രമം കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തത് നമ്മുടെ രാജ്യം എമ്പാടുമുള്ള സംഘടിത മേഖലയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഘടിത മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ചെറുകിട തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കമ്പനികളിൽ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ.

   

സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സർവീസുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള നാനാ തുറകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിന്റെ വിതരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ കാർഡിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആണ് കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുകൾ.

മുഖേന കേന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീകരിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുകൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഈ വിശ്രമം കാടുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ആദ്യം ഒരു വസ്ത്രം 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകടം ഇൻഷുറൻസ് സഖാവ് വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/lhB1jonh4HU

Scroll to Top