എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് വൈദ്യുതി ബില്ല് ഇരട്ടിയാകും

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെയും എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുകയാണ് മുൻവർഷങ്ങളെ എല്ലാം അപേക്ഷിച്ചു റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവാണ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ടൈമിൽ എല്ലാം വൈദ്യുതിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഈയൊരു സമയത്ത് തന്നെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പരമാവധി ഉപകരണങ്ങൾ.0

   

എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫീഡറുകൾ ട്രിപ്പ് ആകുന്നതും ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശം മൊത്തത്തിൽ ഇരുട്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇനിയും ആകുന്ന സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വരെ ഒരു സമയം ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യസമയത്ത് ഓരോ പ്രദേശത്തും അവർ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/R3AE8jaOIlo

Scroll to Top