ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 8000രൂപ ആദ്യ ഗഡു 3200 വീതം വിതരണം പ്രഖ്യാപിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ മാസം കൂടി പിന്നിടുമ്പോൾ അഞ്ചുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിച്ചുകയാവുകയാണ് അതായത് 8000 രൂപ ഇതിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള അദാത് മാസങ്ങളിൽ തുക നൽകുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് പരമാവധി കുടിച്ചു കൊള്ളുന്നതിൽ രണ്ടുമാസത്തെ കൂടി അതായത് ഡിസംബറിലെ യും ജനുവരിലെയും.

   

1600 രൂപ വീതം ഉള്ള രണ്ട് 3200 രൂപ നമുക്ക് വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈയാഴ്ച തന്നെ ഇത് വിതരണം കാരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും എന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സൂചന അറബുതുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്കും വീണ്ടും സഹായം ഈസ്റ്റർ വിഷു ഒക്കെ പിന്നിട്ട ശേഷം എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുകയാണ്.

നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാർത്തിക്ക് കാലിന് വിധവാ പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ഈ മൂന്ന് സ്കീമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ റേഷൻ കാർഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തുക വരണം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിന് കുത്തി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/BjNdv6JKNRs

Scroll to Top