ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് 100 % ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കന്നി ഒന്നിനെ ശുക്രദീ കൂടിയാണ് കന്നി പന്ത്രണ്ടന്നെയും പൗർണമിയും 27 കറുത്തവാവും വരുന്നു ചന്ദ്രൻ ചിത്രാ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരുവട്ടം ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചിത്രയും കടന്ന് വിശാഖത്തിൽ എത്തുന്നതും ശനി കുംഭത്തിലെ സഞ്ചാരം തുടരുന്നു മാസാദ്യം ചതയം രണ്ടാം പാദത്തിലും .

   

ആസാധ്യത്തിൽ അവിട്ടം നാലാം വാദത്തിലുമാണ് രാഹുവും മേടം രാശിയിൽ അശ്വതിയും ഒന്നാം പാദത്തിലും കേതോ തുലാത്തിൽ ചിത്തിര മൂന്നാം പാദത്തിലും ആണ് വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരുന്നു കന്നിമാസം 14വരെ ബുദ്ധൻ ചിങ്ങത്തിലും പിന്നീട് ഉച്ചരാശിയായ കന്നിയിലും ആണ് ഉള്ളത് പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ ആരംഭവുമാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top