പിത്യദോഷത്താൽ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദോഷങ്ങളിൽ വച്ചയും ഏറ്റവും വലിയ ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിതൃവ്യ എന്നു പറയുന്നത് അതിനാൽ പിതൃ ദോഷം ഉള്ളവർ പൂജയോ ജപമ വെളിപാടുകളും എന്തുതന്നെ ചെയ്താലും അതിനെ യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ലഭ്യമാകുന്നതെല്ലാം എന്നാണ് വിശ്വാസം പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേവതകൾ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പിതൃ യോനിയെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉള്ളതാകുന്നു.

   

മരണശേഷം ചിലർ ഭദ്രയോനിയിൽ എത്തുന്നത് ആണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷകരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരെ കാരണവന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ പലരും കണക്കാക്കുന്നതും ആണ് എന്നാൽ പിതൃക്കള്‍ ദേവതകളെ പോലെയാണ് എങ്കിലും അവർ ദേവതകൾ അല്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ അവിടെ ചിത്രങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുകയോ അവരെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതെല്ലാം.

ഇതിനെ കാരണം അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുനർജനിക്കുന്നവർ ആയതിനാൽ ആകുന്നതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും പിതൃ ദോഷമുള്ള വീടുകളിൽ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഥവാ സൂചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top