മേയ് മാസം വട്ടപൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കോടീശ്വര യോഗം ശനി പ്രസാദിച്ചു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനിക്കാറായിയും അവസാന ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ മെയ് മാസത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ചില അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു മെയ് ആദ്യഭാരം തന്നെയും വ്യാഴം ഇടവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും വ്യാഴവും.

   

ചന്ദ്രനും പരസ്പരം നാളിലും പത്തിലും ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും അതായത് നാലാം ഭാവത്തിലും പത്താം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നത് യോഗത്തിന്റെയും കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം കൂടാതെയും ശനി ശശരാജയോഗവും ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയം തീർച്ചയായിട്ടും സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്ന രാശിക്കാരാണ്.

ശനി രാജയോഗവും ഇവർക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്ന് ചേരുന്ന ആരാശിക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top