നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്ഷേമപെൻഷൻ 2 മാസ 3200രൂപ ലഭിക്കും 60ലക്ഷം പേർക്ക്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനിൽ രണ്ടുമാസത്തെ ആകെ കുടിശ്ശികം ഏപ്രിൽ മാസം കൂടി പിന്നിടുമ്പോൾ 8000 രൂപയാണ് മാസത്തെ തുക.

   

ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ സഹായം 2023 ഡിസംബറിലെ ലഭിക്കാൻ ഉണ്ട് 2002 ജനുവരിയും ഈ രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈമയ് മാസം ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു രൂപ വീതം രണ്ടു വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുടക്കം വന്നിരുന്ന.

ക്ഷേമപെൻഷൻ പരമാവധി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ മുടങ്ങാതെ പെൻഷൻ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/3FDfnuk-J_I

Scroll to Top