ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതിയത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് കാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ടും ഈ കാടിനെ എന്തെല്ലാമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തുവച്ച കാടാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാടുകളും നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ മൂന്നു കാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാർഡ് നമ്മൾ കുറച്ചു.

   

മുൻപേ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാടാണ് നമ്മൾ നെറ്റിലും കണ്ടെല്ലാം എടുത്ത ഒരു കാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാടും പല ആളുകളും ഈ എടുത്തിരുന്നോ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു കാടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഗാർഡ് ഇപ്പോൾ പുതിയത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ.

നമ്മൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഹെൽത്ത് ഐഡി കാർഡ് എടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡ് മാത്രമാണ് അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top