റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മെയ് മാസത്തെ സർക്കാർ അറിയിപ്പ് വന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മാസം നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും അത് ഏത് റേഷൻ കാർഡുമായി കൊള്ളട്ടെയും സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മാസത്തെ വിതരണം മെയ് മാസം ആറാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാർഷികം നിലവിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ആനുകൂല്യം തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലും ലഭിക്കും.

   

മാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം മുൻഗണന കാടുകൾക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിന്റെ അറിയിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും .

എല്ലാം ഈ അറിയിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തു എത്തിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മാസം ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം എ വൈറേഷൻ കാർഡിനെ 30 കിലോ അരി 3 കിലോ ഗോതമ്പും രണ്ട് പാക്കറ്റ് രൂപ നിരക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/INjXQ1u1URM

Scroll to Top