ക്ഷേമപെൻഷനും റേഷനും നാളെ മുതൽ|വിതരണ സമയം മാറി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിയിരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ അതുപോലെതന്നെ റേഷൻ വിതരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെയ് മാസം ആറാം തീയതി മുതൽ ആണ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയുള്ള റേഷൻ കടകൾ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങാം ഇതോടൊപ്പം.

   

തന്നെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നാലുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച എട്ടുമണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും മെയ്മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണവും വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്ലൈകോ വഴി വാങ്ങുവാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മെയ് മാസത്തെ വീതമാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ 7 ലക്ഷം ആളുകൾക്കും.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ കുറവന്നിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ പെൻഷൻ ഇവർക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് വിധവാ പെൻഷൻ എല്ലാ പെൻഷൻ ഈ രീതിയിൽ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവർക്കായിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/X6L2-GrDPMA

Scroll to Top