കുടിശ്ശിക ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 രൂപ ഈ ദിവസം കിട്ടും ഇവർക്ക് മാത്രം 2200 രൂപ കിട്ടും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടുദിവസം ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം നല്ല കണ്ടൻ്റുകൾ ക്ഷേമ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിതാബ് സമ്മാനം നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേമപെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേമപെൻഷൻ എപ്പോഴാണ് കുടിശ്ശിക ഇനത്തിലുള്ള തുക ലഭിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം.

   

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 3ഡുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിഹിതം ആയിട്ടുള്ള തുക കേന്ദ്രസർക്കാരും വിതരണം ചെയ്തു തുകയും ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക

Scroll to Top