ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തു പറയരുതേ….. സൗഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതാകുന്നു ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം വരുന്നതെല്ലാം എന്നാൽ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് തന്നെയും കാരണമാകുന്നതാകുന്നു നിസ്സാരമായിട്ട് നാം കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ പുറത്തു പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് തന്നെ നാശം വന്നുചേരുന്നത് ആകുന്നു.

   

നാം എന്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റും ഇത്തരം അറിവ് നമുക്കും പകർന്ന് നൽകുന്നതാണ് കൂടാതെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പുറത്ത് പറയരുത് അവ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നും ഇവ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നദർശനം നമുക്ക് ദേവതകൾ നൽകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top