പരമശിവൻ നിത്യവും വന്ന് പോകുന്ന വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് പരമശിവൻ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരു ദേവൻ മറ്റു ദേവതകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് വേഷവും വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ ഏവരും തന്റെ മക്കളായി കണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ഏവരും തങ്ങളുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നു നല്ല അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

   

ഭഗവാൻ പിതാവായി അതിനാൽ വസിക്കുന്നു ചരാചരങ്ങൾക്ക് വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു ഇതിനാൽ മറ്റു ദേവതകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഭഗവാൻ നാമറിഞ്ഞും നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ വന്നു നിറയും ഇങ്ങനെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബ്രാഹ്മമൂർത്തം ബ്രാഹ്മമൂർത്തം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഈ സമയം കൂടുതൽ ദേവദാസ് സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു അത് എന്നാൽ ഈ സമയം നാം ഉണരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വിശേഷണമായി ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top