ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇനി പുതിയ പരീക്ഷ രീതി അടിമുടി മാറ്റം|

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഹാജരായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയും 2024 മെയ് മാസം മുതൽ ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടന ഉൾപ്പെടെ പണിമുടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 10 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് ലഭിക്കുന്നതിന് .

   

വേണ്ടിയും അപേക്ഷ വച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പലരുടെയും നേഴ്സറി ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷകൾ നേരിടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ അപേക്ഷകൾ .

ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിയിൽ പുതിയ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് 2024m മുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/znn1yrMgXk8

Scroll to Top