കേരളവും കേന്ദ്രവും ഒപ്പിട്ടു കേരള റേഷൻ ഇനി കേന്ദ്ര മേൽനോട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് PDS റേഷൻ കാർഡ്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് ചെയ്യുക റേഷൻ കാർഡ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് .

   

പുറമെയും താഴെത്തട്ടിൽ വരെ വിതരണം പൂർണമായിട്ടും കേന്ദ്രം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സ്മാർട്ട് പിഡിഎസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ കേരളവും തീരുമാനിച്ചു ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം കാർഡ് അംഗങ്ങളുടെയും റേഷൻ ഇടപാടുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ് സർവവും സൂക്ഷിക്കുക നിലവിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയും.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യുവാ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് പദ്ധതി വരുന്നതോടുകൂടി മുൻഗണന കാടുകൾ അനുവദിക്കുവാനും വിവിധ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള അധികാരം പരിമിതമാകും പക്ഷേ ഭദ്രതലക്ഷ്യമാക്കിയും ഇവർക്ക് കേരളത്തിൽ മുൻഗണന കാടുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/sqxwMzFc5r0

Scroll to Top