വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ ഈ 3 ചെടികൾ വളർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപരമായിട്ട് വീടിനെയും എട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് വീടിന്റെ പ്രധാനാദ്ധിപ്പുകൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കൂടാതെ നാലു മൂലകളും നാലു മൂലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ ഒരു ഘടനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഫ്ലോ ഉള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂലം അഥവാ തെക്കേ .

   

പടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കന്നിമൂല ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ആയിട്ട് ഒരു ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വീടിന്റെ കന്നിമൂലം നിർണയിച്ചേ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top