നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാം യഥാക്രമം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും നാശങ്ങളും നവഭവിക്കുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ്തു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായി വീടിന്റെ ഘടന ശരിയെല്ലാം വീട്ടിൽ ദോഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ.

   

പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമാണോ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ആണോ നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സ്വയം നോക്കി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുവേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്റെയോ വാസ്തു പണ്ഡിതന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട് പ്രതികൂലം ആയിട്ടാണോ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top