നാളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ക്ഷേമപെൻഷൻ 8000 കിട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവർ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നമ്മുടെയെല്ലാം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അഞ്ചുമാസത്തോളം ഇപ്പോൾ കുടിക്കുകയായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് 8000 രൂപ വീതം സർക്കാർ നൽകാനുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തുക നൽകാനുള്ള സമയത്ത് പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് .

   

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതായത് സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നവീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെൻഷൻ പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ പട്ടിക പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശദീകരണ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും കൃത്യനിയാർന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന് .

വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈയൊരു യജ്ഞം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരുത്തലുകൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പെൻഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള പേരും ആധാറിലെ പോലെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പരിശോധിക്കണം അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജനനത്ത രീതിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കണം മേൽവിലാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/9QQzCw0rQR0

Scroll to Top