ചവിട്ടിതാഴ്ത്തിയവരുടെ മുൻപിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചൊവ്വയുടെയും രാശി മാറ്റവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയാണ് ഇത് ചൊവ്വാ രാശി മാറാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിന് അല്പം ദിവസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ചൊവ്വരാശി മാറാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ജൂൺ ഒന്നിനും ചൊവ്വാം മാഡം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ 12 വരെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ചില ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം .

   

രാജയോഗം ഇവർക്ക് വന്നുചേരും ആദ്യം എന്താണ് ഒരു ഉച്ചകയോഗം എന്ന് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർ കാണാ ഇത്തരത്തിൽ ഈ യോഗം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നതാകുന്നു ചൊവ്വാം ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്ഷേത്രത്തിലും ഉച്ചഭക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രുചകയോഗം രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒറ്റ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top