80 ലക്ഷം വരെ ലോട്ടറി അടിക്കാവുന്ന സമയം.6 നക്ഷത്രക്കാർക്ക്

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭാഗ്യക്കുറി അടിക്കണമെന്ന് പലരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആ ആഗ്രഹവും നടക്കാനായി പലരും വ്യാഴം മാറുമ്പോഴും ശനി മാറുമ്പോഴും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെയും ചൂതാട്ടത്തിന്റെയും ഗ്രഹമായ ചൊവ്വ മാറ്റം പലരും അത്ര കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചൂതാട്ടത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബുധനും ഒന്ന് ചൊവ്വയും ചൊവ്വ അതായത് ഇതിൽ ജോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ചൂതാട്ടത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ ചൊവ്വാം.

   

തന്റെ സ്വയം ക്ഷേത്രവും തന്റെ മൂലക്ഷേത്രത്തിലേക്കും കടന്നുവരുമ്പോൾ നല്ല ബലത്തോടുകൂടി ചൊവ്വ എത്തും എന്ന് നമുക്ക് സൂചന നൽകും ചൊവ്വാ മൂലക്ഷേത്രം നൽകപ്പെടുന്ന മാഡം രാശിയിലേക്ക് എത്തും എന്നു പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷത്തിൽ സ്റ്റോവ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതി ബലവും മൂലക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുക്കാൽ ശതമാനം ബലവും ഉച്ചത്തിൽ ചൊവ്വാ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ ബലവും കൈവരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top