ജനനം മുതൽ ഗുളികന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാം ജനിച്ച സമയവും തീയതിയും നക്ഷത്രവും രാശിയും എല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ജാതകം എഴുതുന്നത് ജാതകത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുളിക കാലത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ വിവരിക്കുന്നതാകുന്നു ജാതകത്തിൽ ചിലർക്ക് ഗുളികൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളോടോ ചേർന്നുനിന്നോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഗുളികന്റെ സ്ഥാനമാണ്.

   

പതിനൊന്നാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഗുളികകൾ നൽകുന്നത് ദോഷഫലങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗുളിക സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് ശനിയുടെ ഗുളികൻ എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുളികന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ തന്നെയാകുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം ആകുന്നു ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നാവിലാണ് എന്നത് അന്യവർത്തമാക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top