ഗുളിക ദേവൻ കാവലുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ഇവരെ ദ്രോഹിക്കരുത് തിരിച്ചടിയുറപ്പ്….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗുളികയും പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗുളികൻ അറിയപ്പെടുന്നതാകുന്നു ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്ന ഇടത്ത് മരണത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ദോഷവും ഫലിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം പരമശിവന്റെ ഇടയെ തൃക്കാലിലെ പെരുവിരൽ പൊട്ടി പിളർന്നുണ്ടായതാണ് ഗുളികൻ എന്നാണ് വിശ്വാസം തന്റെ ഭക്തനായ മാർക്കേണ്ട എന്റെ രക്ഷാർത്ഥം മഹാദേവൻ കാലനെ.

   

തന്റെ മൂലം തൃക്കണ്ണ് തുറന്നു ബസ്മമാക്കി കാലൻ ഇല്ലാതായതോടെയും എങ്ങും മരണം ഇല്ലാതെയുമായി ഒടുവിൽ ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമി ദേവിയും ദേവന്മാരോടും സങ്കടം അറിയിച്ചു ദേവന്മാർ മഹാദേവനോടും പരാതി പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെയും സങ്കടം കേട്ടപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകുവാൻ മഹാദേവൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം തന്റെ പെരുവിരൽ ഭൂമിയിൽ അമർത്തിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top