പല്ലി ചിലച്ചാൽ? പല്ലി നിങ്ങളോടു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗൗളിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗർഗൻ വരാഹൻ മാണ്ടിയൻ നാരദൻ എന്നീശ്വരന്മാരാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പല്ലി വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസുഖമാണ് പല്ലി ഇരിക്കുന്നത് ദോഷമാണ് എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല .

   

വീട്ടിലുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മുൻപ് തന്നെയും പല്ലിക്കയും നമുക്ക് സൂചന നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് മോശം കാര്യങ്ങൾ ആകാം എന്തുതന്നെയായാലും കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അറിയിക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top