ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രധാന അറിയിപ്പ് ഇവർക്ക് ജൂൺ മുതൽ 5 ലക്ഷം സഹായം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ പദ്ധതിയാണ് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരോഗ്യ യോജന എന്ന് പറയുന്ന 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു കുടുംബത്തിനെയും 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജനനം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും അതേപോലെതന്നെ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള.

   

സഹായ ആശുപത്രികളിലും നമുക്ക് വേണ്ടാക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കിടത്തി ചികിത്സാവിശ്യം ആയിട്ട് വരുന്ന റൂമിന്റെ വാടക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ മരുന്നുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേർത്ത് അതും പ്രായഭേദ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ഈ പദ്ധതിയിൽ 2024 ജൂൺ മാസം മുതലാണ് പുതിയ അംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും എപിഎൽ ബിപിഎൽ റേഷൻ കാർഡ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിലെയും കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് അവർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/-2aqCoQCmnM

Scroll to Top