റേഷൻകാർഡുള്ളവർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പ് റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കേന്ദ്ര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൈവശം എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക എപിഎൽ എന്ന ബിപിഎൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങളും പൊതു അറിയിപ്പുകളും ആണ് വീഡിയോ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങളിലെ റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളിതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ അറിയുവാൻ .

   

വരുന്നത് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് എല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ആയിരിക്കും ഇതിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള നിർണായ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടകളുടെ മസ്റ്ററിങ് പൂർത്തി ധരിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇല്ല റേഷൻ വിതരണമാണ് നടന്ന വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഒരു ഇനം അനി മാത്രം കഴിഞ്ഞ .

ദിവസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നത് ഇത് മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതിയോടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിഹരിച്ച് വിവിധ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ റേഷൻ കടകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നും വിവിധ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാറിനു ഭാഗത്തുനിന്നും അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/7dVHZ-8jjNY

Scroll to Top