ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുൻപ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് 19 ഞായറാഴ്ചയാകുന്നു ചില അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായി ദിവസം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നേദിവസം ഈ കാര്യങ്ങളാൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതായ ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്ന സമയം ആകുന്നു.

   

എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നേ ദിവസം ജ്യോതിഷപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു ചന്ദ്രൻ ബുധന്റെ രാശിയായ കന്നി രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു കൂടാതെ ഇന്ന് വൈശാഖ് മാസത്തിലെയും പക്ഷത്തിലെയും ഏകാദേശിയെ കൂടിയാകുന്നു ഈ തീയതിയിലാണ് മോഹിനി ഏകാദേശിവൃതം.

നാം ആചരിക്കുന്നത് വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ മോഹിനി അവതാരം എടുത്തത് ഈ ദിവസം ആകുന്നതും മോഹിനി ഏകാദശി നാളിൽ പുഷ്കരയോഗം പറവാത്ത സിദ്ധിയോഗം അമൃത സിദ്ധിയോഗം അത്തം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top