വിപരീത രാജയോഗത്താൽ ഈ 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നാളുകൾക്ക് രാജയോഗം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രാജിയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിപരീത രാജീവേഗം എന്നു പറയുന്നത് വിവിധം എന്ന വാക്കുകളും എതിരായത് എന്നാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹചലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ ആക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ് വിപരീത രാജയോഗം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പരാമർശിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവങ്ങളുടെ.

   

അധ്യാപകന്മാരുടെയും ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ഇത് കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും പലതരം ജീവിത നഷ്ടങ്ങളും നൈരാശ്യവും എല്ലാം ഈ രോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആകുന്നു അതേസമയം വിപരീതരായ യോഗം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന രാജിയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാകുന്നു പലതരം വെല്ലുവിളികൾക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ പൂർണമായിട്ടുള്ള വിജയം തന്നെ കൈവരിക്കാൻ ഈ യോഗം സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top