ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം 4ലക്ഷം വീതം ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപേക്ഷ ഇങ്ങനെ നൽകാം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും അതേപോലെതന്നെ രാജ്യത്ത് ഉടനീളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സഹായമായി ലഭിക്കുന്നത് 18 വയസ്സ് മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷനുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യുക .

   

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ സഹായമായി ലഭിക്കുകയും 2 ലക്ഷം വീതം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കു വേണ്ടിയും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 18നും 7 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ പദ്ധതി വഴി 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രി.

ജീവൻ ജ്യോതിയെ ഭീമയോജനം പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന എന്നീ രണ്ടു പദ്ധതികളാണ് വിവാഹം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെയും അതായത് ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ആയി കോട്ടയം അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/_nyRyOW__Rc

Scroll to Top