പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും 9250 കിട്ടും 2024 ൽ നിങ്ങൾക്കും ചേരാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വിമാന പദ്ധതിയും അഥവാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇൻകം സ്കീമിന്റെ 2024 മെയ് മാസം മുതലുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്ത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് ഫോട്ടോ.

   

ചെയ്യുക രാജ്യത്തെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെയും തുടങ്ങാവുന്ന വളരെ ആർജ്ജ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇൻകം സ്കീം അഥവാ എംഐഎസ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എല്ലാമാസവും കൃത്യമായി വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിക്ഷേപിച്ച തുകയും പൂർണമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്കീം എം ഐ എസ് സ്കീംപ്രകാരം നിങ്ങളെ ഈ ഒരു തുക ഒറ്റത്തവണയായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിന്റെ പലിശത്തിൽ അതിനെ 12 എല്ലാ മാസവും ആത്തുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/inrl_jhn2bI

Scroll to Top