അരി പാത്രത്തിൽ ഈ 3 വസ്തുക്കൾ വെക്കുക, കടങ്ങൾ തീരും അനുഭവം ഗുരു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീട് വീടായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ വീടായിട്ട് മാറുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു വീടിന്റെ വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ആഡംബരങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീടിന്റെയും അടയാളമായി പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് നേരവും മുട്ടില്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

   

എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നുനേരം ചുമ്മാതെ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മഹാലക്ഷ്മി ദേവി കൂടിക്കൊള്ളുന്ന മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയും നവാസമുള്ള വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെയും എത്ര വലിയ മാളിക കെട്ടിവച്ചാലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ കൂടി അന്നം കഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്മിവാസമുള്ള വീടെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top